VOUCHERY
Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór

Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY
Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1
1.Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2.Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2
1.Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malinowe Hotele Sp. z o. o. przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec –Zdrój.
2.Gość hotelu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Rejestracyjnej Gościa, która stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem, a hotelem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także do okazania przed zameldowaniem do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3.Gość wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował regulamin.
4.Gość może dobrowolnie podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z nim podczas pobytu lub przesłania faktury.
5.Gość w celu otrzymania informacji marketingowej/handlowej proszony jest o wyrażenie zgody w odpowiednich miejscach na Karcie Rejestracyjnej Gościa i podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
6.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszemu ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r., a także może bez żadnych opłat wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: recepcja@malinowydwor.pl lub złożonej w recepcji hotelu.
7.Gość może również podać dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT.
8.W przypadku korzystania z hotelowego parkingu Gość może zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
9.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
10.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3
1.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
2.Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3.Hotel może odmówić przyjęcie Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§4
1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
2.Hotel ma obowiązek zapewnić:
·   warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
·   bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
·   profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
·   sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§5
Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
1.Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2.Budzenie o oznaczonej godzinie.
3.Usługa bagażowa.
4.Przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
5.Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu odbywa się w sejfach zamontowanych w każdym pokoju, a na wyraźne życzenie Gościa w skrytce sejfowej w recepcji.
6.Udostępnianie prasy codziennej.
7.Udzielanie pierwszej pomocy przez personel recepcji, przywoływanie pomocy lekarskiej.
8.Przechowywanie sprzętu rekreacyjnego np. narty, rower, hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni sprzętu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech sprzętu rekreacyjnego.

§6
Na życzenie Gościa hotel świadczy odpłatnie usługi:
1.Sprzedaż napoi gorących przez całą dobę.
2.Room service przez całą dobę.
3.Możliwość dostarczania kwiatów.
4.Sprzedaż środków higieny osobistej.
5.Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny  oraz odzieży.

§7
1.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
2.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, nie pozostawionego na parkingu strzeżonym.

§9
1.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Wyjątkiem od tego są wieczory taneczno-rozrywkowe organizowane dla Gości w klubie nocnym Hotelu.
2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

§10
1.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
2.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
4.W przypadku uruchomienia alarmu, spowodowanego paleniem w pokoju Gość hotelowy ponosi koszty wezwania straży pożarnej.

§11
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§12
W przypadku zauważenia pożaru należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić Recepcjonistę lub innego pracownika Hotelu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi wskazującymi kierunki dojść i wyjść ewakuacyjnych.

§13
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądania uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Hotelu.

§14
Recepcjonista może odmówić przyjęcia Gościa w stanie nietrzeźwym lub zakłócającego swym zachowaniem spokój  innych Gości.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu

 

REGULAMIN DLA GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH W HOTELU MALINOWY DWÓR WRAZ Z PSEM


1.         Gość przebywający na pobycie w hotelu ma prawo za dodatkowa opłatą (80 zł/doba) do zamieszkiwania z psem w specjalnie wyznaczonych przez hotel pokojach.

2.         Gość zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania recepcji hotelowej o zamiarze przyjazdu z psem. W innym przypadku hotel zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniej zarezerwowanego typu pokoju. Hotel naliczy również opłatę za jednorazowe sprzątanie pokoju w wysokości 600 zł.

3.         Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami w tym obowiązkowo przeciw wściekliźnie oraz kaganiec i smycz. Właściciel psa obowiązany jest do okazania takiej książeczki recepcjoniście przy okazji procedury meldowania się.

4.        Hotel akceptuje wyłącznie psy do 10kg wagi oraz pies nie może należeć do ras uznanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn. 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne), a w szczególności:

·         Amerykański Pit Bull Terrier,   

·         Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin,

·         Buldog Amerykański,

·         Dog Argetyński,

·         Pies Kanaryjski – Perro de Presa Canario,

·         Tosa Inu,

·         Rottweiler,

·         Akbash Dog,

·         Anatolian Karabash,

·         Moskiewski Pies Stróżujący.

·         Owczarek Kaukaski,

5.         Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów  na teren:

·    restauracji i kawiarni

·    centrum SPA

·    centrum rehabilitacji i balneologii

·    sali fitness
   

·       basenu wraz z przynależnym tarasem z jacuzzi

·       nocnego klubu

·       placu zabaw


6.         Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia:

- Smyczy

- Kagańca

- Miski dla psa

- Ręcznika do wycierania łap oraz posłania dla psa.


7.      Pies na terenie hotelu musi być na smyczy (o maksymalnej długości 2m) i w kagańcu pod pełną kontrolą właściciela.

8.      Pies nie może zakłócać wypoczynku Gości mieszkających w hotelu.

9.     W trakcie pobytu w Hotelu, pokoje hotelowe, w których przebywają psy będę sprzątane tylko podczas nieobecności psa w pokoju lub w czasie przebywania w pokoju właściciela psa.

10.     W celu załatwiania potrzeb fizjologicznych, psa należy wyprowadzać poza teren obiektu. Gość zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania nieczystości po psie.

11.     Właściciel psa zwalnia hotel i jego pracowników z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez psa na osobach trzecich i mieniu tych osób.

12.     Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz w urządzeniach technicznych hotelu poczynione przez psa.

13.     Wysokość opłaty za szkody zostanie ustalona przez hotel na podstawie obowiązujących cen rynkowych.

14.     Właściciel psa zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu i kierownictwa Hotelu, uściślających zasady pobytu psa w Hotelu.

15.     Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu hotel zastrzega sobie  prawo nałożenia kary finansowej włącznie z odmówieniem dalszego pobytu gościom, a właściciel jednocześnie zobowiązuje się do opuszczenia wraz z psem Hotelu.

 

Oferty Specjalne

szczegóły

Pakiet Indywidualny (min. 3 dni)

3-19 dni, od 360 zł /osoba/noc
szczegóły

Pakiet Leczniczy (do 6 dni)

2-6 dni, od 513 zł /osoba/noc
szczegóły

Pakiet Leczniczy (od 7 dni)

7-19 dni, od 494 zł /osoba/noc
Wszystkie Pakiety
Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór Świeradów - Zdrój/Czerniawa - Zdrój, Długa 10 (75) 738 10 00 (75) 738 10 00
Jesteśmy firmą która wspiera potrzebujących - nasz partner to Fundacja „Jesteśmy Blisko”

Nasze hotele

Pozostałe marki

Dojazd
Dojazd
Zadzwoń
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj
menu menu