Ceny i Rezerwacja

Regulamin hotelowy

REGULAMIN HOTELOWY
Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1
1.Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2.Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2
1.Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malinowe Hotele Sp. z o. o. przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec –Zdrój.
2.Gość hotelu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Rejestracyjnej Gościa, która stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem, a hotelem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także do okazania przed zameldowaniem do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3.Gość wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował regulamin.
4.Gość może dobrowolnie podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z nim podczas pobytu lub przesłania faktury.
5.Gość w celu otrzymania informacji marketingowej/handlowej proszony jest o wyrażenie zgody w odpowiednich miejscach na Karcie Rejestracyjnej Gościa i podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
6.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszemu ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r., a także może bez żadnych opłat wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: recepcja@malinowydwor.pl lub złożonej w recepcji hotelu.
7.Gość może również podać dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT.
8.W przypadku korzystania z hotelowego parkingu Gość może zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
9.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
10.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3
1.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
2.Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3.Hotel może odmówić przyjęcie Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§4
1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
2.Hotel ma obowiązek zapewnić:
·   warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
·   bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
·   profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
·   sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§5
Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
1.Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2.Budzenie o oznaczonej godzinie.
3.Usługa bagażowa.
4.Przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
5.Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu odbywa się w sejfach zamontowanych w każdym pokoju, a na wyraźne życzenie Gościa w skrytce sejfowej w recepcji.
6.Udostępnianie prasy codziennej.
7.Udzielanie pierwszej pomocy przez personel recepcji, przywoływanie pomocy lekarskiej.
8.Przechowywanie sprzętu rekreacyjnego np. narty, rower, hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni sprzętu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech sprzętu rekreacyjnego.

§6
Na życzenie Gościa hotel świadczy odpłatnie usługi:
1.Sprzedaż napoi gorących przez całą dobę.
2.Room service przez całą dobę.
3.Możliwość dostarczania kwiatów.
4.Sprzedaż środków higieny osobistej.
5.Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny  oraz odzieży.

§7
1.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
2.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, nie pozostawionego na parkingu strzeżonym.

§9
1.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Wyjątkiem od tego są wieczory taneczno-rozrywkowe organizowane dla Gości w klubie nocnym Hotelu.
2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

§10
1.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
2.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
4.W przypadku uruchomienia alarmu, spowodowanego paleniem w pokoju Gość hotelowy ponosi koszty wezwania straży pożarnej.

§11
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§12
W przypadku zauważenia pożaru należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić Recepcjonistę lub innego pracownika Hotelu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi wskazującymi kierunki dojść i wyjść ewakuacyjnych.

§13
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądania uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Hotelu.

§14
Recepcjonista może odmówić przyjęcia Gościa w stanie nietrzeźwym lub zakłócającego swym zachowaniem spokój  innych Gości.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu

Nasze hotele

Pozostałe marki

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd